Φεκ Ίδρυσησ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κοινωνικοί λειτουργοί - απόφοιτοι  ΑΕΙ (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ), ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής,  ηλικίας  30 ως 64 ετών. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί:

α) ηλικίας άνω των 45 ετών,

β) χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,

ενώ θα ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, χαμηλό εισόδημα, μέλος ειδικής ή ευπαθούς  κοινωνικής ομάδας).

          

 

Το πρόγραμμα  αυτό παρέχεται δωρεάν

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/6/60/Logo_teiath.jpg