ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η διάρκεια του ορίζεται στις εκατό (100) ώρες και αρθρώνεται από πέντε (5) ενότητες  μαθημάτων, διάρκειας είκοσι (20)  ωρών η κάθε μία. Οι ενότητες αυτές είναι:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/6/60/Logo_teiath.jpg

Ενότητα 1. Προσεγγίσεις της κοινωνικής εργασίας στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

Ενότητα 2. Η παρέμβαση της κοινωνικής εργασίας  σε καταστάσεις κρίσης

Ενότητα 3. Η παρέμβαση της κοινωνικής εργασίας σε καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια και τα μη αυτόνομα μέλη της

Ενότητα 4.  Κοινοτικές Παρεμβάσεις-Δικτύωση σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Ενότητα 5. Έρευνα και αξιολόγηση παρεμβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών